TM100012

MANUFACTURING SHIPMENTS, Canada & Other Provinces and Territories. Seasonally Unadjusted.

V800025 - Canada
V808881 - Nunavut
V807963 - Yukon
V807503 - British Columbia
V807041 - Alberta
V806581 - Saskatchewan
V806121 - Manitoba
V805661 - Ontario
V805201 - Quebec
V804741 - New Brunswick
V804281 - Nova Scotia
V803821 - Prince Edward Island
V803361 - NewfoundlandDownload data